CategoriesChuyện nhà nông

Khuyến nông với công tác hỗ trợ doanh nghiệp trong nông nghiệp

Muốn đáp ứng yêu mới hiện nay của đất nước, công tác khuyến nông cần phải có phương pháp tiếp cận mới, tập trung hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã nông nghiệp, gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và xây dựng nông thôn mới.

Nhiệm vụ căn bản và các nhóm giải pháp hỗ trợ và phát triển bền vững doanh nghiệp, HTX nông nghiệp

Theo Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ, việc thực hiện ba nhiệm vụ căn bản hỗ trợ và phát triển bền vững doanh nghiệp, HTX nông nghiệp, đó là: Cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp; Bảo đảm quyền kinh doanh, quyền bình đẳng tiếp cận nguồn lực và cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp; Giảm chi phí cho doanh nghiệp. Cùng 6 nhóm giải pháp:

Nhóm giải pháp 1: là tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nhằm đảm bảo duy trì niềm tin và tăng cường đầu tư kinh doanh bền vững của doanh nghiệp khu vực tư nhân.

Nhóm giải pháp 2: là khuyến khích doanh nghiệp áp dụng các mô hình kinh doanh bền vững, công nghệ sản xuất sạch hơn, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường.

Nhóm giải pháp 3: là thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo và đẩy mạnh thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Nhóm giải pháp 4: Hỗ trợ nâng cao năng suất lao động trong doanh nghiệp; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao năng lực quản lý, quản trị doanh nghiệp.

Nhóm giải pháp 5: Khuyến khích doanh nghiệp khu vực tư nhân ứng dụng khoa học công nghệ, khai thác cơ hội của cách mạng công nghiệp 4.0.

Nhóm giải pháp 6: Tăng cường vai trò của các tổ chức hiệp hội doanh nghiệp trong hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân phát triển hiệu quả, bền vững.

Chăn nuôi bò ở HTX chăn nuôi công nghệ cao Gò Nổi đi vào hoạt động đầu năm 2020

Kết quả thực hiện các giải pháp về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, HTX nông nghiệp của Trung tâm Khuyến nông Quảng Nam 6 tháng đầu năm 2020

– Tham gia công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông để quảng bá, giới thiệu nông sản sạch của tỉnh Quảng Nam đến thị trường trong nước và quốc tế, góp phần nâng cao giá trị nông sản. Phối hợp VTV8 thực hiện phim chuyên đề về Nghề dâu tằm truyền thống, hỗ trợ khôi phục làng nghề lụa Mã Châu, gắn với du lịch.

– Trung tâm Khuyến nông là cầu nối trong hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp giữa nông dân, các HTX và doanh nghiệp. Hỗ trợ các Doanh nghiệp thu mua, chế biến các sản phẩm nông nghiệp để nâng cao giá trị gia tăng và giải quyết đầu ra cho nông sản của tỉnh,

Khảo sát tiến độ triển khai Dự án Trung tâm Nghiên cứu, phát triển dâu tằm tơ công nghệ cao tại xã Đại Hiệp (Đại Lộc) với đại diện Công ty của Hoa Kỳ. Đây là dự án do do Công ty Kraig Biocraft Laboratories (KBL) – chuyên về công nghệ sinh học của Hoa Kỳ làm chủ đầu tư.

Kết nối với Công ty HAPINUT – TP. Hồ Chí Minh để thu mua dầu phộng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Phối hợp với Công ty CP Việt Hoa Quảng Nam trong việc thu mua nông sản, gỗ keo ở rừng sản xuất từ nông dân; khảo sát địa điểm, xúc tiến xây dựng dự án trồng rừng, chăn nuôi bò ở huyện Núi Thành, Hiệp Đức, Quế Sơn.

Xúc tiến hỗ trợ thành lập Hợp tác xã và xây dựng các dự án chăn nuôi lợn thịt công nghệ cao tại các khu quy hoạch chăn nuôi tập trung trên địa bàn tỉnh.

Phối hợp với Công ty TNHH Intergreen Măng Đen ở tỉnh Kon Tum để thu mua đẳng sâm và chọn địa điểm trồng đẳng sâm tại huyện Tây Giang.

Xúc tiến kết nối giữa các HTX nông nghiệp trong tỉnh với Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An trong việc cung ứng nông sản an toàn cho Công ty.

– Hướng dẫn nông dân, hợp tác xã… sản xuất theo chuỗi giá trị, phát triển mạnh mẽ nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, nâng cao uy tín thương hiệu nông sản Quảng Nam.

– Hướng dẫn các đơn vị, cá nhân nắm bắt các bước tiến hành, hồ sơ, thủ tục để thực hiện đầu tư dự án nông nghiệp muốn nhận hỗ trợ từ nhà nước, theo Nghị định 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ (Đối với Quảng Nam là quyết định số 331/QĐ-UBND, ngày 30/01/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh); nắm bắt các Tiêu chí, thủ tục thành lập trang trại năm 2020, theo Thông tư số: 02/2020/TT-BNNPTNT ngày 28 tháng 02 năm 2020 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Quy định Tiêu chí kinh tế trang trại thay thế Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTNT ngày 13 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

– Là thành viên trong ban chỉ đạo Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh, đã góp phần tạo ra được làn sóng khởi nghiệp nông nghiệp rộng khắp hiệu quả bền vững thời gian qua.

Nguồn: Trung tâm Khuyến nông Quảng Nam

Trả lời